contacto

SEARCH

05/04/17

BURLINGTON BOOKS

Desde a web the Burlington Books podedes descargar un montón de fotocopias en formato PDF para imprimir e practicar na casa a gramática. Trae SOLUCIÓNS!
Tamén aparecen incluidos contidos gramaticais da ESO, para os máis avanzados.

GRAMMAR 
a / an / the / some / any, singular / plural, countable / uncountable
be going to, Present Continuous with future meaning 1
be going to, Present Continuous with future meaning 2
Comparison of adjectives 1
Comparison of adjectives 2
Comparison of adjectives 3
First Conditional 1
First Conditional 2
First Conditional 3
Future tenses
Future – will
have got
Modals 1
Modals 2
Modals 3
Modals 4
Passive – Future
Passive – Present and Past 1
Passive – Present and Past 2
Past Continuous 1
Past Continuous 2
Past Perfect Simple
Past Simple 1
Past Simple 2
Past Simple 3
Past Simple / Past Continuous 1
Past Simple / Past Continuous 2
Past to be, There was / There were
Possessive forms, this / that / these / those
Present Continuous 1
Present Continuous 2
Present Perfect Simple 1
Present Perfect Simple 2
Present Simple 1
Present Simple 2
Present Simple 3
Present Simple with future meaning
Present Simple / Present Continuous 1
Present Simple / Present Continuous 2
Relative clauses 1
Relative clauses 2
Reported speech 1
Reported speech 2
Second Conditional
some- / any- / no- compounds
Subject / Object questions
Tag questions
Temporals
There is / There are, quantifiers 1
There is / There are, quantifiers 2
There is / There are, quantifiers 3
Third Conditional
to be
to be / have got 1
to be / have got 2
used to
Zero Conditional

Ningún comentario:

Publicar un comentario